logo

Facebook

Twitter

© 2016 All Rights Reserved. Proudly created with ทำเว็บ WordPress , รับทำเว็บไซต์ WordPress , สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress , สอนทำเว็บ WordPress , รับทำเว็บ WordPress

08:30 - 17:30

Our Opening Hours Mon. - Fri.

+662-632-1051

Call Us For Initial Consultation

 
STLO Asia > กฏหมายพาณิชย์ และการลงทุน

กฏหมายพาณิชย์ และการลงทุน

A law book with a gavel - Corporate law

การพาณิชย์และการลงทุน ถือเป็นหัวใจสำคัญในทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจ มีความซับซ้อนและมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานของเรา ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในด้านต่างๆ ทางสำนักงานได้รับความไว้วางใจจากลูกความเป็นเวลาหลายปี ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าว โดยทีมกฎหมายของสำนักงาน จะให้คำปรึกษารวมถึงกลยุทธิ์ในทางกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยที่มีความซับซ้อนและการแข่งขันที่สูง สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวได้ว่า ทางสำนักงานมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริการ ในด้านการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในทุกๆด้าน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ท่านสามารถเข้ามาร่วมงานกับทีมกฎหมายของสำนักงาน ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางสำนักงานยินดีที่จะให้บริการและร่วมงานกับท่านต่อไป

งานบริการในด้านหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุนของทางสำนักงานฯ คลอบคุลมในเรื่องต่าง อาทิเช่น

 • การนิติกรรมและสัญญา
 • การวางแผน การให้คำปรึกษา การลงทุน รวมถึงการจัดตั้งดำเนินการในด้านธุรกิจ
 • การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ การเป็นหุ้นส่วน การร่วมลงทุน กิจการค้าร่วม และกิจการร่วมค้า
 • การควบรวมกิจการ
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการจัดการ ขององค์กรทางธุรกิจและทุน
 • การเงินและการลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
 • การบริการให้คำปรึกษาในทางธุรกิจ
 • การขอใบอนุญาต หรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจการและกิจการแฟรนไชส์
 • แรงงานและการจ้างแรงาน
 • กองทุนรวมและการบริหารจัดการในด้านการลงทุน
 • การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจ
 • การลงทุนระหว่างประเทศ
Previous
Next