logo

Facebook

Twitter

© 2016 All Rights Reserved. Proudly created with ทำเว็บ WordPress , รับทำเว็บไซต์ WordPress , สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress , สอนทำเว็บ WordPress , รับทำเว็บ WordPress

08:30 - 17:30

Our Opening Hours Mon. - Fri.

+662-632-1051

Call Us For Initial Consultation

 
STLO Asia > การจ้างงาน

การจ้างงาน

Employment 300-187

ทางสำนักงานมีทีมกฎหมายแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านแรงงาน ทั้งในมุมของฝ่ายนายจ้างหรือลูกจ้าง ที่คอยให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นหรือไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

 

โดยทีมกฎหมายของสำนักงานมีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนของลูกความ ในเรื่องแรงงานต่างๆ และดูแลสิทธิหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกความ เพื่อให้ลูกความของเรา ได้รับความยุติธรรมาและได้รับชดใช้ค่าเสียหาย จากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย

ทีมกฎหมายของสำนักงาน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับลูกจ้างและนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ในการระงับข้อพิพาททางแรงงาน หรือการดำเนินคดี ที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงาน ในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น

 

  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
  • สัญญาหรือข้อตกลงการจ้างงาน
  • ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
  • การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  • การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ
  • การระงับข้อพิพาทแรงงาน รวมถึงการว่าคดี เรียกร้องเงินชดเชยหรือเงินทดแทนทั้งหมดตามสัญญาจ้างแรงงาน

 

สำนักงานขอรับรองและให้คำมั่นว่า เราจะดูแลผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และทำให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของท่านบรรลุผลสำเร็จสูงสุด โดยเสียค่าใช้จ่ายทางการเงิน และเวลาของท่านให้น้อยที่สุด

Previous
Next