logo

Facebook

Twitter

© 2016 All Rights Reserved. Proudly created with ทำเว็บ WordPress , รับทำเว็บไซต์ WordPress , สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress , สอนทำเว็บ WordPress , รับทำเว็บ WordPress

08:30 - 17:30

Our Opening Hours Mon. - Fri.

+662-632-1051

Call Us For Initial Consultation

 
STLO Asia > วีซ่า/ใบอนุญาติทำงาน

วีซ่า/ใบอนุญาติทำงาน

visa -

การตรวจลงตรา(วีซ่า) ประเทศไทยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติผู้ซึ่งมีความประสงค์ที่จะพำนักหรือทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกินกว่ากว่า 30 วัน ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งการตรวจลงตราของประเทศไทยมีหลายประเภท ชาวต่างชาติสามารถเลือกการตรวจลงตราประเภทต่างๆได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือวัตถุประสงค์ของชาวต่างชาติผู้ซึ่งต้องการพำนักอยู่ภายในราชอาณาจักร

ในส่วนของการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทำงาน ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานเพื่อจะสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าชาวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะขอยื่นการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทำงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถร้องขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้มาซึ่งการตรวจลงตราประเภทดังกล่าว

นอกจากนี้ยังถือเป็นเรื่องปกติที่ บริษัทผู้ว่าจ้างของคุณอาจจะไม่ได้มีบุคลากรผู้ซึ่งมีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในนามของคุณได้อย่างเชี่ยวชาญ บุคลากรของบริษัทผู้ว่าจ้างจะเพียงแค่จัดเตรียมและจัดหาเอกสารที่สำคัญในการใช้ยื่นคำร้องขอตรวจลงตราประเภทต่างๆให้แก่คุณ และคุณอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความกังวลในการดำเนินกระบวนการดังกล่าวนี้ด้วยตัวคุณเอง

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำคำร้องขอตรวจลงตราประเภทต่างๆ(วีซ่า) และใบอนุญาตทำงาน

เรายินดีที่จะช่วยให้คุณได้รับการตรวจลงตรา(วีซ่า) และใบอนุญาตทำงานอย่างประสบผลสำเร็จ โปรดอย่างลังเลที่จะขอคำแนะนำและให้โอกาสเราที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ในนามของคุณอย่างเป็นทางการ

การตรวจลงตรา (วีซ่า)

การตรวจลงตรา 1 ปี และการขอต่ออายุการตรวจลงตรา (วีซ่า)

วีซ่าธุรกิจ ( Non-B)

การตรวจลงตราประเภทนี้สำหรับชาวต่างชาติซึ่งมีความประสงค์ที่จะยื่นสมัครงานหรือจัดตั้งธุรกิจเป็นของตนเองในราชอาณาจักร การยื่นคำร้องให้ได้มาซึ่งการตรวจลงตราประเภทดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถจะกระทำได้ก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และการต่ออายุเพื่อขยายระยะเวลาพำนักสามารถทำได้ภายในประเทศไทย

วีซ่านักเรียน (Non-ED)

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งวางแผนจะเข้าศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา เข้าร่วมฝึกอบรม หรือฝึกงานในประเทศไทย

 

 

 

 

 

วีซ่าเกษียณอายุ (Non-O)

การตรวจลงตราประเภทนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีความประสงค์จะทำงาน

 

 

 

 

 

วีซ่าติดตามคู่สมรส (Non-O)

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อให้ความอุปการะแก่ หรือ รับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย

ถ้าคุณแต่งงานกับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย คุณสามารถยื่นคำขอสำหรับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งการตรวจลงตราประเภทดังกล่าวนี้ยินยอมให้คุณพำนักและใช้ชีวิตกับภรรยาไทยหรือสามีไทยในราชอาณาจักรได้โดยไม่จำเป็นต้องประกอบธุรกิจหรือทำงานภายในราชอาณาจักร

การตรวจลงตราสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย

การตรวจลงตราประเภทดังกล่าวนี้เป็นตัวเลือกสำหรับชาวต่างชาติผู้ซึ่งได้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เงื่อนไขสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการตรวจลงตราประเภทนี้คือ ชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีด้วยการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวดังนี้ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทำงาน (Non-B), การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (Non-O) หรือ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย (Non-O)

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร

ประเด็นนี้สำหรับชาวต่างชาติผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยและมีความต้องการที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร พวกเขาจำเป็นต้องสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อคงไว้ซึ่งระยะเวลาส่วนที่เหลือของการตรวจลงตราประเภทดังกล่าว

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

ถ้าชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานและได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทำงาน (Non-B) หรือได้รับการขยายระยะเวลาการตรวจลงตราเป็นเวลา 12 เดือน หรือได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย (Non-O) หรือการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (Non-O) และมีความต้องการที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นชาวต่างชาติจึงจำเป็นต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

ชาวต่างชาติจะต้องทำการแจ้งสถานที่อันเป็นที่พักอาศัยของพวกเขาต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วันโดยสามารถแจ้งได้ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน จากวันที่ครบกำหนดการรายงานครั้งล่าสุด หากไม่ได้รับรายงานการแจ้งสถานที่อันเป็นที่พักอาศัย จะมีค่าปรับ 2, 000 บาท

การย้ายตราประทับการตรวจลงตรา (วีซ่า)

เมื่อหนังสือเดินทางเต็ม ชาวต่างชาติจะต้องย้ายตราการตรวจลงตรา(วีซ่า) ปัจจุบันของพวกเขา จากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การยกเลิกการตรวจลงตรา (วีซ่า)

เมื่อ บริษัท ผู้ว่าจ้างมีความต้องการที่จะสิ้นสุดสถานะของใบอนุญาตทำงานของพนักงานชาวต่างชาติผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือชาวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะลาออกจากงาน หลังจากการยื่นเอกสารยกเลิกใบอนุญาตทำงาน ชาวต่างชาติจะต้องยกเลิกการตรวจลงตรา(วีซ่า) โดยการยืนยันการทำงานวันสุดท้ายของพวกเขา 7 วันล่วงหน้าได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ใบอนุญาตทำงาน

การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานเล่มใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

  • บริษัทธุรกิจทั่วไป
  • บริษัทที่ได้รับสิทธิ์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เปลี่ยน หรือ เพิ่มนายจ้าง

  • เปลี่ยนนายจ้าง
  • เพิ่มนายจ้างในกรณีที่ต่างชาติทำงานมากกว่า 1 บริษัท

เพิ่มหรือเปลี่ยนสถานที่ของการทำงาน , เปลี่ยนรายละเอียดในเล่มใบอนุญาตทำงาน

การยกเลิกใบอนุญาตทำงาน

เมื่อ บริษัท ผู้ว่าจ้างต้องการที่จะยกเลิกใบอนุญาตทำงานของพนักงานชาวต่างชาติผู้เป็นลูกจ้างหรือชาวต่างชาติที่ได้ตัดสินใจลาออกจากงาน

Next